Truy cập nội dung luôn

Danh sách chủ tịch, các phó chủ tịch hội Danh sách chủ tịch, các phó chủ tịch hội

     HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ- GIÁO DỤC TỈNH TIỀN GIANG

         --------------------------------------------

Tên Hội:  Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục tỉnh Tiền Giang.

www.tamlygiaoduc.tiengiang.edu.vn

Thành lập theo Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Họ và tên Chủ tịch: NGƯT Tiến sĩ Phạm Văn Khanh  

Số điện thoại: 0913962810

Địa chỉ trụ sở chính: Số 05 Hùng Vương, Phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

 

Logo Hội Khoa học Tâm Lý và Giáo dục

 

Tóm tắt hoạt động của Hội:

         Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục tỉnh Tiền Giang được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập vào ngày 02 tháng 10 năm 2007.

Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục tỉnh Tiền Giang là tổ chức xã hội- nghề nghiệp của những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, phổ biến, ứng dụng tâm lý học và giáo dục học thuộc các ngành, các địa phương trong tỉnh, tự nguyện tổ chức xây dựng và phát triển các khoa học tâm lý học và giáo dục học, góp phần thực hiện những nhiệm vụ xây dựng và phát triển khoa học tâm lý học và giáo dục học tỉnh nhà.

          Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục tỉnh Tiền Giang có phạm vi hoạt động trong toàn tỉnh, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang, là thành viên của Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam.

          Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục tỉnh Tiền Giang hoạt động theo luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Điều lệ đã được UBND tỉnh phê duyệt để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cá nhân và các tổ chức của Hội trong các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, phổ biến, ứng dụng tâm lý học và giáo dục học .

          Những tháng đầu mới thành lập, Hội có 9 chi hội với 150 hội viên và đến nay tỉnh Hội có 15 chi hội với 233 hội viên như sau:

          - Chi hội Văn phòng Tỉnh Hội với 14 hội viên.

          - Chi hội Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Mỹ Tho với 12 hội viên.

          - Chi hội Trường Đại học Tiền Giang với 19 hội viên.

          - Chi hội Trường THPT Chuyên tỉnh Tiền Giang với 14 hội viên.

          - Chi hội Trường Cao đẳng nghề tỉnh Tiền Giang với 22 hội viên.

          - Chi hội Trường Năng khiếu Thể dục- Thể thao tỉnh Tiền Giang với 18 hội viên.

          - Chi hội Bệnh viện Tâm thần tỉnh Tiền Giang với 51 hội viên.

          - Chi hội Ngành Y tế với 11 hội viên.

          - Chi hội Tuyên giáo và Tỉnh Đoàn với 05 hội viên.

          - Chi hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang với 11 hội viên.

          - Chi hội Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu với 12 hội viên.

          - Chi hội Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang với 06 hội viên.

          - Chi hội Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Cái Bè với 16 hội viên.

          - Chi hội Trường Trung cấp Bách khoa Gò Công với 09 hội viên .

          - Chi hội Trường Văn hóa II- Bộ Công An với 11 hội viên.

          Như vậy, so với đầu nhiệm kỳ, đã phát triển thêm 83 hội viên và thành lập thêm 06 chi hội.

Hội đã xây dựng các Qui chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường trực và Ban kiểm tra. Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chấp hành.  Phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của các chi hội và vai trò của các chi hội trưởng ở cơ sở.

Thực hiện tinh thần công văn số 981/SNV-TCBC ngày 25/12/2007 của Sở Nội vụ Tiền Giang về việc ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp, Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của hội viên Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục tỉnh Tiền Giang nhằm mục đích triển khai, tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, đồng thời cũng đề cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, hội viên của hội trong việc xây dựng, củng cố hội trở thành tổ chức thực sự tự chủ, tự quản, xây dựng văn hóa tổ chức hội; bảo vệ và nâng cao uy tín của tổ chức hội, góp phần khắc phục, xóa bỏ những hiện tượng tiêu cực xảy ra trong việc hành nghề của hội viên trong các hội nghề nghiệp, nhất là đối với những hội nghề nghiệp mà nội dung, tính chất công việc thường xuyên gắn bó trực tiếp đến đời sống hàng ngày với nhân dân.

Trong các Hội thảo khoa học toàn quốc do Trung ương Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục Việt Nam tổ chức, tỉnh Hội đều có những đóng góp bằng văn bản hoặc báo cáo tham luận làm phong phú nội dung các chuyên đề khoa học của cả nước nhằm làm sáng tỏ những vấn đề của khoa học tâm lý- giáo dục trong quá trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, được hội nghị đánh giá cao. Đặc biệt, năm 2009, được sự đồng ý của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh,Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục tỉnh đãđăng cai tổ chức thành công hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề "Văn hóa học đường- Lí luận và thực tiễn" do Trung ương Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục Việt Nam tổ chức tại TP. Mỹ Tho từ ngày 04 đến ngày 06/3/2009. Hội thảo đã thu hút trên 350 nhà khoa học, các cán bộ chủ chốt của các tỉnh, thành Hội trong cả nước và các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội tham dự.

Hội đã tổ chức triển khai thực hiện các cam kết phối hợp hoạt động giữa Hội Khoa học tâm lý giáo dục với Hiệp hội doanh nghiệp và Sở Giáo dục Đào tạo như tổ chức " Ngày Hội việc làm và liên thông trong đào tạo" tại trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Tiền Giang. Tham gia hội thảo thông qua đề cương nghiên cứu các đề tài trong Chương trình nghiên cứu " Đánh giá các chương trình giáo dục tiểu học ở Tiền Giang" tại Sở Giáo dục và Đào tạo; tham gia Hội đồng phản biện của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tiền Giang trong nhiều đề tài, dự án như "Dự án phát triển trường Trung cấp Bách khoa Gò Công", đề tài "Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Tiền Giang đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050"….

Hàng năm Hội đều có phát hành Kỷ yếu công tác Hội nhằm tuyên truyền về tổ chức Hội, phổ biến việc ứng dụng tri thức tâm lý học và giáo dục học trong mọi hoạt động thực tiễn và đời sống với những vấn đề cần quan tâm thực hiện như:

 + Những vấn đề tâm lý học, giáo dục học trong đổi mới chương trình giáo dục, trong việc thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa nền giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nước nhà trong điều kiện hiện nay;

+ Những vấn đề tâm lý học, giáo dục học trong đổi mới cơ chế quản lý giáo dục hiện nay;

+ Những vấn đề tâm lý học, giáo dục học trong xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong điều kiện hiện nay;

+ Những vấn đề tâm lý học, giáo dục học trong xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho công dân được học tập suốt đời.

Các Chi hội thường xuyên tổ chức hội thảo về nghiên cứu, giảng dạy, phổ biến và ứng dụng tâm lý học, giáo dục học; phát huy sáng kiến của hội viên trong việc phát triển tâm lý học và giáo dục học, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo và các hoạt động khác có ứng dụng tâm lý học và giáo dục học.

 Hội cũng đã xây dựng chuyên mục Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo. (www.tamlygiaoduc.tiengiang.edu.vn)

Khuyến khích việc trao đổi thông tin về tổ chức, kinh nghiệm hoạt động Hội và giao lưu các vấn đề về khoa học tâm lý và giáo dục qua trang website của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tóm lại, trong nhiệm kỳ vừa qua Hội đã có cố gắng, nỗ lực trong hoạt động nhằm thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và bước đầu có những đóng góp nhất định cho sự nghiệp phát triển giáo dục-đào tạo của tỉnh. Đồng thời Hội đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự chỉ đạo của Trung ương Hội khoa học Tâm lý –Giáo dục Việt Nam, của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, sự giúp đỡ và hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh, đặc biệt sự giúp đỡ rất thiết thực, hiệu quả của Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh. Chính vì vậy, Hội đã được Trung ương Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục Việt Nam và nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ V của Trung ương Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục Việt Nam cùng với nhiều Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có công trong sự nghiệp xây dựng và phát triển khoa học tâm lý và khoa học giáo dục.  

Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2013-2018) vào ngày 29/3/2013 và bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 19 ủy viên. Trong nhiệm kỳ này, Hội tập trung vào các nội dung chính sau đây:

          + Củng cố, tổ chức và nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi hội khoa học tâm lý- giáo dục ở cơ sở để các chi hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng điều lệ Hội.

          + Tổ chức Đại hội và kiện toàn Ban Chấp hành chi hội đã hết nhiệm kỳ.

        + Tiếp tục phát triển tổ chức Hội ở một số trường Cao đẳng và THPT, phát triển hội viên ở những nơi có điều kiện, phấn đấu để toàn hội có trên 250 hội viên.Tổ chức phát thẻ hội viên theo đúng quy định của Trung ương Hội.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 201/HKHTLGD: V/v Tặng cây bàng Trường Sa đợt 2 cho các đơn vị
 Thông báo Hội thảo quốc tế “Ứng dụng tâm lý học, giáo dục học vào can thiệp rối loạn phát triển”
 195/HKHTLGD: Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017
 196/TM–HKHTLGD: Thư mời tham dự Hội thảo “Xây dựng văn hóa học đường - Biện pháp và kinh nghiệm’’ ngày 29/12/2016 tại Trường THPT Phan Việt Thống
 181/HKHTLGD: Về việc cử đại biểu tham dự Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục tỉnh Tiền Giang tham dự Đại hội VI và Hội thảo khoa học toàn quốc vào ngày 10/12/2016 tại Hà Nội

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết